Traspàs de dades de SAP a Access

El departament de personal d’una empresa multinacional, ens va sol·licitar la confecció d’un programa a mida, per a traspassar dades de la seva aplicació SAP a una petita base de dades Access.

El departament de personal, utilitza la base de dades Access, per a les seves estadístiques i accions formatives. Però les dades estan actualitzades de forma centralitzada a la seva aplicació SAP. Per tant, el traspàs de dades, permet l’actualització constant de la seva base de dades Access.

Per a realitzar aquest programa, ens vàrem coordinar amb els programadors de SAP, que van generar un arxiu d’exportació, amb les dades que el departament de personal havia sol·licitat. Aquest arxiu, es va crear amb un format molt específic. Per part nostra, el nostre programa realitza la lectura de les dades i la seva inserció, dins d’una o diverses taules, a la base de dades Access.

El programa funciona en procés batch, executant-se cada dia a una hora determinada.

El programa no disposa de formularis, només genera un informe relatiu al traspàs de dades, per a notificar si ha estat correcte, o hi ha hagut alguna incidència. En cas d’incidència, mostra el registre que ocasiona el problema.

Aplicació realitzada amb Visual.Net.