Plantilla Excel per comptabilitat

Es tracta d’un llibre Excel, que conté diversos fulls per a poder realitzar una comptabilitat senzilla, amb un diari de despeses, un balanç, i pressupost per al següent any. Expliquem amb més detall l’estructura d’aquesta plantilla.

El llibre es compon d’un full per a la definició dels comptes comptables que s’utilitzaran. Un altra full serveix per a crear una portada que detalla l’any de l’exercici econòmic i del pressupost, amb el nom de l’empresa o entitat. També es disposa d’un full per a introduir el diari d’ingresos i despeses. Una altra full per a realitzar el balanç i finalment, un full per a realitzar el pressupost del proper any.

El full “DefinicioComptes” permet crear tants comptes com siguin necessàris, sempre posant el codi del compte i la descripció. El codi del compte pot seguir la definició dels codis d’un pla comptable, però també pot ser inventat. Mostrem una imatge:

El full “Portada”, presenta el títol per a l’exercici econòmic i el pressupost. L’usuari només ha de modificar l’any corresponent. En previsió per a la impressió d’aquesta portada, hem creat un botó perquè la impressió sigui senzilla, sense haver de marcar l’àrea d’impressió. Mostrem una imatge:

El full “Diari”, mostra una llista d’anotacions. El límit d’anotacions el posa el mateix full de càlcul. Es pot arribar al límit de línies disponible, sempre que l’ordinador ho suporti. L’usuari ha d’introduir la data de l’anotació i el codi del compte comptable. Les fórmules introduïdes, busquen la descripció corresponent a aquest compte, al full “DefinicioComptes”. A continuació l’usuari ha d’introduir l’import per a l’Ingrés (Haver) o per a la Despesa (Deu). En el mateix full hem disposat un quadre que conté fórmules per a calcular el total de cada mes per als Ingressos i Despeses. En el mateix quadre es realitza el total mensual. A més hem disposat una cel·la per a introduir el saldo inicial de l’exercici, amb la qual cosa podem realitzar l’acumulat mensual i el saldo final de l’exercici. En aquest full disposem dos botons: un per a imprimir el Diari i un altre per a imprimir la taula mensual. Mostrem una imatge:

En el full “Balanç” es disposa el codi del compte comptable, la seva descripció, l’import per a l’exercici en qüestió i l’import per al pressupost del proper any, més la diferència d’aquests imports, tant per a l’Actiu, com per al Passiu. L’usuari només ha d’introduir el codi del compte. La resta el fan les fórmules, extraient les dades dels fulls “DefinicionCuentas” i “Diari”. També hi ha un botó per a realitzar la impressió de manera senzilla per a l’usuari, que inclou l’Actiu i el Passiu. Mostrem una imatge:

En el full “Pressupost”, disposem el codi del compte comptable, la seva descripció i l’import per a l’any següent al de l’exercici en qüestió. Els comptes s’agrupen en Actiu i Passiu. L’operador ha d’introduir el codi del compte. La descripció s’introdueix mitjançant una fórmula. L’usuari ha de completar la introducció de dades, posant l’import del pressupost en cada compte. Hi ha un botó per a imprimir el pressupost, incloent l’àrea de l’Actiu i del Passiu. Mostrem una imatge:

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Es pot traduir i adaptar. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.