Macros d’Excel per imprimir determinades àrees d’un full

Una empresa que planifica el seu compte d’explotació anual, mes a mes, a un full Excel, ens va demanar que afegíssim al seu full de càlcul, macros per a imprimir els quadres corresponents a cada mes, per separat, de manera que faciliti la labor d’impressió per l’usuari.

En el mateix full de càlcul, es creen els comptes d’explotació per cada mes, que contemplen el quadre de cada mes (amb els valors pressupostats i els reals, més la desviació) i l’acumulat anual (amb la diferència entre el pressupostat i el real, calculant la desviació).

Per a imprimir és necessari marcar l’àrea d’impressió corresponent a cada mes, llavors, per a facilitar la tasca, es crea una macro que marcarà l’àrea d’impressió mensual, evitant que l’usuari ho hagi de fer. Una vegada creada la macro, s’afegeix un botó en cada quadre mensual, que tindrà associada la macro corresponent.

Macro impressió

Aplicación realizada con Excel. Para utilizar esta aplicación es necesario disponer del programa MS Excel. La aplicación está realizada en idioma castellano. Nota: Los datos insertados en las imágenes son ficticios.