Llibre Excel per al Disseny d’instal·lacions de producció d’Energia Solar Tèrmica, Aerotèrmica i emissió de l’Etiqueta d’Eficiència Energètica

Llibre Excel preparat per a dissenyar instal·lacions de producció d’energia solar tèrmica, aerotèrmica, basat en el mètode F-CHART i a més, inclou la generació de l’etiqueta d’eficiència energètica.

Energia Solar

Està compost per 40 fulls, lligats entre si. Uns fulls permeten calcular la quantitat de plaques solars necessàries per a una instal·lació d’Energia Solar Tèrmica, saber quin tipus de caldera és necessària, realitzar pressupostos en conseqüència i emetre l’etiqueta d’eficiència energètica. Altres fulls són complementàris, i s’utilitzen per a realitzar els càlculs sobre taules de: captadors solars, latituds, energia incident sobre una superfície horitzontal per província a Espanya, càlculs per a conèixer la superfície necessària per a una instal·lació, temperatura ambient o mitjana diària en províncies espanyoles, etc.

El llibre es va fer sobre Excel, pensant que tots els instal·ladors disposen del programa MSExcel en els seus ordinadors, i que podria ser un programa estàndard. De totes maneres, es va tancar perquè la manipulació de l’usuari, fos el més simple possible. El programa mostra/oculta els fulls necessaris, en funció de la mena de càlcul que es desitgi realitzar:

  • Solar Tèrmica – Aigua Calenta Sanitària (ACS):

Solar Tèrmica - Aigua Calenta Sanitària

  • Solar Tèrmica, Calefacció – Terra Radiant:

Solar Tèrmica, Calefacció – Terra Radiant

  • Solar Tèrmica, Climatització Piscina:

Solar Tèrmica, Climatització Piscina

  • Aerotèrmia ACS:

Aerotèrmia ACS

  • Aerotèrmia Calefacció i ACS:

Aerotèrmia Calefacció i ACS

  • Etiqueta Eficiència Energètica per a Calefacció i ACS:

Etiqueta Eficiència Energètica per a Calefacció i ACS

  • Etiqueta Eficiència Energètica per a Calefacció:

Etiqueta Eficiència Energètica per a Calefacció

  • Etiqueta Eficiència Energètica per a ACS:

Etiqueta Eficiència Energètica per a ACS

A nivell disseny, els fulls de càlcul mostren els colors corporatius de l’empresa i el logo a les gràfiques.

Actualment, el nostre client ofereix als seus instal·ladors, el llibre de càlcul, com a eina per a realitzar els seus pressupostos i instal·lacions. Es pot descarregar de manera gratuïta al link: https://www.salvadorescoda.com/energia-solar-termica-escosol/

Inicialment, el llibre es va realitzar al 2011, i s’ha anat ampliant i modificant, fins a l’actualitat.

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies.