Gestió Taller Mecànic de Camions

Aplicació realitzada per a un Taller Mecànic de vehicles, especialitzat a reparar Camions. El programa gestiona les dades dels clients, proveïdors, articles i empleats. També ofereix estadístiques d’albarans i factures, i un llistat de resultats.

A continuació expliquem amb més detalli l’aplicació:

La gestió de clients, a part de les dades de filiació, preveu que un client tingui diversos vehicles, de manera que per a cada vehicle l’aplicació registra diverses fulles de feina, fulles d’assistència, també permet realitzar pressupostos, factures proforma, albarans, factures, notes, tenir diferents formes de pagament, i portar un control dels pagaments.

La gestió de proveïdors a part de les dades de filiació i notes, també permet registrar la forma de pagament i els albarans corresponents.

Per a la gestió d’articles, s’introdueix una referència, el preu de l’article, una descripció, la quantitat per a l’estoc mínim, i l’estoc actual.

Para la gestión de artículos, se introduce la referencia, el precio del artículo, una descripción, la cantidad para el stock mínimo, y el stock actual.

El menú de llistats permet obtenir els albarans i les factures per client, per data i factures pendents. A més facilita els venciments que tingui per proveïdor i els seus albarans. Finalment un llistat per a veure el resultat anual de la gestió.

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma castellà, però es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides a les imatges son ficticies.