Gestió d’Inventari amb Excel

Per a una empresa de logística, elaborem en un Llibre Excel, una sèrie de fulls que permeten realitzar el control d’estocs, utilitzant un ordinador portàtil, mentre que l’usuari es va desplaçant per tot el magatzem, anotant les unitats reals de cada article.

Per a aquest llibre, creem un full que conté tot el “Llistat d’articles”, amb les dades que es precisen (codi embalatge, codi article, Descripció de l’article, unitats per palet i nombre de palets). En aquest full no s’introdueixen formules, només les dades bàsiques que componen cada article:

Llistat d'artícles

En una altra full, que anomenem “Inventari”, fem una taula amb fórmules, perquè l’usuari introdueixi les unitats reals, que trobi en el magatzem. Les dades a introduir per part de l’usuari, són: El número de full en el que pren nota de les dades, el seu nom o codi d’empleat, el codi d’embalatge, i finalment el nombre de caixes que pugui trobar “soltes” o que no conformen la unitat d’un palet. Les fórmules introduïdes, busquen en funció del codi de l’article, les unitats per palet i el nombre de palets, que al costat del nombre de caixes soltes introduïdes per l’usuari, calcula el total físic o real:

Inventari

Finalment, en un altre full, presentem els totals per a la impressió de les dades, utilitzant fórmules de cerca i referència, per a presentar les dades:

Totals d'impressió

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma castellà. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.