Gestió de Vehícles en cessió

Programa creat per a portar el control de vehicles que es cedeixen a periodistes o que són usats per a esdeveniments, fires o exposicions. Es tracta de vehicles nous que han sortit recentment al mercat i l’objectiu és que els periodistes facin un test, escriguin un article i treguin fotografies, per als lectors de les seves publicacions. D’aquesta forma es fa més publicitat i es pot valorar la reputació obtinguda.

El programa permet portar la gestió de vehicles de diversos fabricadors, marques, models i motors, amb una agenda o calendari per a cada vehicle, gestió de reserves i autoritzacions. Hi ha un control del parc de vehicles i la localització d’aquests. A més el programa permet apuntar totes les despeses que generen els moviments de cada vehicle, per a poder facturar la gestió de la flota. A més es poden indicar les publicacions en les quals el vehicle apareix, per a gestionar la seva reputació.

D’altra banda, també es recullen totes les dades de mitjans, periodistes i les seves publicacions.

Finalment s’obtenen estadístiques per: mitjà, periodista, publicacions i per vehicle, fabricador, marca, model, motor, etc.

Aquesta aplicació serveix per a empreses que gestionen vehicles de diversos fabricadors i també per als propis fabricadors de vehicles. Del programa s’han realitzat dues versions amb Visual.net. Una amb base de dades Access i una altra amb SQL. Està preparada per a treballar en xarxa i amb diversos usuaris.

A continuació detallem una mica més l’aplicació:

Reserves:

Per a la planificació de les cessions de cada vehicle, amb dates de lliurament i devolució, especificació del vehicle que es reserva, del mitjà i del periodista. També per a detallar el tipus d’autorització, més unes notes. Les reserves s’indiquen en l’agenda del vehicle, i es verifica que en aquestes dates estigui disponible.

Autoritzacions:

És la fitxa que estableix la cessió del vehicle. S’estableix el tipus d’autorització, es determina el vehicle, i les dates de lliurament i devolució, més la data final de devolució (si és diferent a la prevista). També es confirma el mitjà i el periodista. A més es fixen els Km. inicials, la localització inicial, i el departament que es fa càrrec de la cessió del vehicle. D’altra banda, es pot anul·lar l’autorització.

Quan l’autorització es confirma, s’indica a l’agenda del vehicle. Si abans era una reserva, s’indica el canvi de reserva a autoritzat (canvi de color).

També s’introdueixen les publicacions en les quals el periodista fa esment de les proves realitzades. Però aquesta informació s’introdueix al final de tot el procés, quan el periodista publica el test realitzat. D’aquesta forma es fa el seguiment per a la reputació.

Agenda:

Mostra una agenda per a cada vehicle, representant un gràfic d’ocupació en dies. Es marquen les autoritzacions i reserves, en colors diferents. També s’indiquen segons color, els diferents tipus de moviments. En marcar sobre una de les franges de color, el programa mostra el detall del període marcat.

Agenda de los vehículos

Parc:

És la llista de tots els vehicles, amb el detall de la seva ubicació (dates de lliurament, devolució prevista i real; Km. al lliurament i a la recepció, Localització inicial i final, Concepte, Periodista, etc.).

Moviments de vehicles a facturar:

Detall de tots els moviments de cada vehicle (al lliurament, la devolució, concepte, periodista). Amb el detall dels costos: per desplaçament, neteja, carburant, etc.).

Movimientos de los vehículos

Facturació:

Procés de facturació dels moviments de cada vehicle, agrupats per propietari i per accions o dates. A la factura s’especifiquen els vehicles, mitjans, periodistes, etc.

Facturación de los movimientos

Propietaris: Dades de filiació (adreça, telèfons, CIF/NIF, emails, etc.), dades sobre la forma de pagament, la seva relació de contactes, la seva relació de vehicles i les seves marques.

Contactes dels Propietaris: Dades sobre les persones de contacte a cada empresa propietària, amb el seu càrrec, telèfons, emails, etc.

Mitjans: Dades de filiació (nom, adreça, telèfons, CIF/NIF, emails, etc.), Dades sobre la publicació (periodicitat, data de sortida, tirada de la publicació, color o B/N, etc.). Dins de la fitxa es mostren els periodistes que treballen en aquest mitjà i la relació de vehicles testats.

Periodistes: Dades de filiació (adreça, telèfons, CIF/NIF, email, web, etc.), Relació de mitjans per als quals treballa, càrrec, departament, dades del seu permís de conduir, etc. Dins de cada fitxa, s’introdueixen i es mostra, la relació de multes que hagi pogut tenir.

Datos de los medios

Vehicles: Dades bàsiques (matrícula, data de matriculació, tipus de vehicle, Km. d’entrada, km. per a la revisió, núm. de bastidor, etc.), Dades del propietari i departament al qual pugui estar assignat, Marca, Model, Color, Cia. asseguradora, pòlissa, data caducitat assegurança, etc. Dins de la fitxa de cada vehicle, es mostra la relació de moviments que hagi tingut.

Datos del vehículo

Llistats de Control: per Mitja, per Periodista, per Marca i Model, per Matrícula, vehicles per a revisió, de situació i localització, multes per periodista, etc.

Arxius Auxiliars: Càrrecs, Codis postals, Colors, Departaments, Formes de Pagament, Frases tipus, Localitzacions, Marques, Models, Plantilles per a autoritzacions, Tarifes, Tipus d’autoritzacions, Tipus de periodistes, Tipus de vehicles, Venciments, etc.

Aplicació realitzada amb Visual.Net i base de dades Access o SQL. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access (si tria la base de dades Access) o l’SQL Express (mínim). L’aplicació està realitzada en idioma castellà. Nota: Les dades inserides a les imatges son ficticies.