Gestió analítica per grup d’empreses constructores

Es tracta d’un grup d’empreses, constructores de parcs i jardins, l’aplicació dels quals persegueix el control analític dels treballs que es realitzen. El programa es compon d’un arxiu amb les diferents empreses que formen el grup, de la llista dels diferents centres de producció, una fitxa per a cada obra, els mestres o arxius auxiliars, de les factures emeses i de les rebudes, d’una previsió de factures, i d’un apartat de consultes, per a obtenir diverses estadístiques. Finalment es fan els tancaments d’obres i el traspàs de dades al programa de comptabilitat.

Mostrem algunes imatges de l’aplicació, sobre la fitxa de l’obra i de les factures emeses:

Imatge general dels mestres o arxius auxiliars, que inclouen les dades dels clients, proveïdors, administradors, caps d’obra, caps de grup, formes de pagament, conceptes per a les previsions, etc.:

Imatge sobre les consultes o estadístiques que proporciona el programa (expliquem algunes d’elles):

  • Les consultes sobre factures permeten saber per cada empresa del grup, les relació de factures emeses, rebudes, en previsió, les obres que se li estan fent, i els comptes comptables que els afecta, entre dates:

  • SGO (seguiment i gestió de les obres) permet obtenir per cada empresa del grup, les obres en curs, i la relació de persones (caps d’obra i de grup) que són responsables d’aquestes:

  • El Resum del Major (per a la comptabilitat), per cada empresa del grup, de clients, o proveïdors o previsions, amb les obres que tenen relació amb aquests, entre dates:

  • La relació de cobraments i pagaments per cada empresa del grup i per obres, entre dates:

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està feta amb idioma castellà. Nota: Les dades inserides a les imatges són ficticies.