Full Excel per fer el Quadre Comptable d’Ajustos

Es tracta d’un llibre amb tres fulls de càlcul que realitza el Quadre d’Ajustos. Aquest llibre Excel, és interessant per a totes aquelles persones que realitzen la comptabilitat per a empreses que facturen més de 30 Mill. d’€. L’objectiu del llibre Excel és que en introduir els ajustos, aquests es col·loquin en el compte correcte i facin les operacions en funció dels valors introduïts.

La composició del llibre és de tres fulles. Les formules lliguen els tres fulls entre si:

  • Quadre de Finançament:

Compost per un quadre amb una llista de comptes, per a comparar les xifres de dos anys (cadascun amb el seu Deu i Haver), les diferències entre aquests anys, els ajustos, el circulant i el C/F. També té un quadre amb l’Actiu circulant dels dos anys que es comparen, un quadre de conciliació de recursos generats (Benefici de l’exercici) i el quadre d’Ajustos C/F final, des d’on s’introdueixen els ajustos que les formules integren dins del quadre de finançament.

  • Balanç de Consolidació:

Compost per dos quadres: Quadre de Consolidació Balanç, amb dades d’una Empresa matriu, Empresa dependent, Agregat, els Ajustos, el Balanç Consolidat, l’Actualització i el Balanç Consolidat Actualitzat. El següent quadre són els Ajustos C/F, des d’on s’introdueixen els ajustos que les formules integren dins del quadre de Consolidació.

  • Pèrdues i guanys:

Compost per dos quadres: Quadre de Pèrdues i Guanys, amb dades d’una Empresa matriu, Empresa dependent, Agregat, els Ajustos i les Pèrdues i Guanys consolidats. El següent quadre són els Ajustos C/F, des d’on s’introdueixen els ajustos que les formules integren dins del quadre de Pèrdues i guanys.

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma castellà. Es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides a les imatges són ficticies.