FORCEM

Resum bàsic de la normativa:

És possible consultar a la web de la Fundació Tripartida (http://www.fundaciontripartita.org) el crèdit disponible per a la subvenció de la seva empresa. La subvenció es tramita comunicant el curs a realitzar, amb un mínim de 7 dies naturals d’anticipació. Naturalment, és necessari realitzar tots els tràmits administratius corresponents al curs i alumnes assistents. La subvenció s’obté, descomptant del pagament mensual a la Seguretat Social, l’import que comporta el crèdit disponible. El descompte es pot realitzar en el mateix mes en què finalitza la formació, sempre que s’hagin liquidat tots els costos formatius i com a màxim en el pagament de la cotització del mes de desembre de l’any en què s’ha impartit la formació.

Realitzem cursos pels nostres clients, on el tràmit amb el FORCEM, el realitzen ells mateixos.

Col·laborem facilitant tota la informació necessària (currículum del professor, certificats per alumne, etc.).