Politica de privacitat

En compliment del que es disposa a la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”) i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades que ens faciliti a través de qualsevol dels formularis de recollida de dades del lloc web http://www.frm.es (d’ara endavant, el “Lloc Web”), mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que es faciliti a aquest efecte a través de correus electrònics dirigits als nostres professionals o per qualsevol altra via de comunicació, seran incorporats a un fitxer responsabilitat de FRM Formació i Programació, S.L., i domicili social al carrer Brusi, número 7, 08006 Barcelona. La finalitat del tractament de les dades és la de gestionar la sol·licitud formulada, incloent l’atenció a les seves consultes i sol·licituds d’informació així com, si s’escau, el manteniment i gestió de la relació professional, comercial, i/o contractual que s’estableixi amb nosaltres.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, totes les dades que li sol·licitem als formularis disponibles al Lloc Web són obligatoris. La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces.

En algun dels formularis electrònics se li sol·licitarà el seu consentiment per poder-li remetre comunicacions comercials o mantenir-lo informat sobre els nostres serveis i aspectes rellevants del dret i la fiscalitat per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, de conformitat amb el que es disposa en l’article 21 LSSI.

Així mateix, l’informem que vostè podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte de les dades personals incloses en l’esmentat fitxer, dirigint-se per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@frm.es o per escrit a l’adreça indicada a dalt, adjuntant en tot cas una fotocòpia del seu DNI o document oficial acreditatiu de la seva identitat.

Finalment, l’informem que tractarem les seves dades de forma absolutament confidencial en tot moment i guardant el preceptiu deure secret respecte de les mateixes, de conformitat amb allò previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades.