Plantilla Excel per realitzar factures

Aprofitant una de les plantilles que té el mateix Excel, fem la creació d’una plantilla per a realitzar factures. El nostre valor afegit està en el fet que hi ha dues fulles, una per a realitzar la factura i una altra per a posar la llista d’articles que es poden facturar. De tal forma que hi ha fórmules que entrellacen les dades entre totes dues fulles. Expliquem més detall, a continuació.

Al full “Factura”, a part de les dades d’identificació de l’empresa que factura i del seu client, l’usuari, només ha de posar el codi de l’article que ha de facturar. Les fórmules creades posen la descripció corresponent al codi i el preu unitat. Les fórmules utilitzades són de Cerca i Referència, i van al full “ListaArticulos” a buscar les dades necessàries. A continuació, l’usuari ha d’introduir la quantitat de l’article a facturar i una altra fórmula calcula el preu per la quantitat, per a facilitar l’import.

Al final, al full “Factura”, trobem els totals, on s’especifiquen l’import base, els impostos a aplicar i el total de la factura. Mostrem la imatge:

El full “ListaArticulos”, conté una taula que es compon del codi de cada article, la seva descripció i l’import unitari. Aquest full només s’utilitza per a tenir la llista completa de tots els articles que es poden facturar. Mostrem la imatge:

Finalment, al full “Factura”, podem veure un botó amb l’etiqueta “Imprimir Factura”, que té la funció d’imprimir la factura, és a dir, mitjançant una macro, es marca l’àrea d’impressió i s’executa la impressió. D’aquesta forma es pot evitar que l’usuari hagi de conèixer que ha de marcar l’àrea d’impressió abans d’imprimir.

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Es pot traduir i adaptar. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies.