Model Anàlisi Financer en Llibre Excel

Per a realitzar l’anàlisi financer d’una empresa, creem una plantilla d’Excel, composta per quatre fulls, entrellaçats entre si. En aquests fulls, trobem un Compte de Resultats (Pèrdues i Guanys – PyG), un Balanç (BCE), un Flux de Caixa i, un Quadre Resum, on a més es calculen els Ràtios que necessiten els analistes financers.

L’usuari només ha d’emplenar dades, en els fulls “PyG” i “BCE”. Les cel·les a emplenar estan indicades amb colors, detallats en una llegenda. Als altres fulls, les fórmules proporcionen els resultats pertinents. A continuació expliquem el detall de cada full.

El full de Pèrdues i Guanys “PyG”, marca en color blau clar, les cel·les que l’usuari pot completar, i en color blanc les que estan bloquejades, perquè contenen fórmules. Mostra un Compte de Resultats que es desglossa en diversos conceptes. Les columnes indiquen les dades, per anys introduïts, com a històric (fins a set anys). També els anys presos com a Previsions (fins a quatre anys). El full està muntat de tal forma que amb una macro s’actualitzen les dades, per afegir nous anys, provocant el moviment de les dades, entre columnes. La macro afecta a tots els fulls, és a dir, els canvis es repercuteixen també als fulls de Balanç, de Flux de Caixa i en el Quadre de Resum. També hi ha fórmules de comprovació, per a verificar les dades introduïdes. Mostrem una imatge:

El full de Balanç “BCE” divideix en diverses partides els valors dels anys històrics i dels anys en previsió. La partides s’agrupen en Actiu No Corrent, Actiu Corrent, Patrimoni Net, Passiu No Corrent i Passiu Corrent. L’usuari ha de completar amb valors, les cel·les de color blau. També hi ha fórmules de comprovació, per a verificar les dades introduïdes. Mostrem una imatge:

Al full “Flux de Caixa”, l’usuari només ha d’observar els resultats que les fórmules presenten. En aquest full existeixen fórmules de comprovació i verificació dels resultats. Mostrem una imatge:

A l’últim full, el “Quadre de Resum” mostra els resultats de les fórmules introduïdes. Es presenten grups de dades corresponents al Balanç, al PyG, al càlcul Flux de Caixa Net i finalment un quadre de Ràtios. Mostrem una imatge:

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies.