Gestió per la confecció de fundes

Gestió per a la confecció de fundes per a futons, realitzada en un llibre Excel que permet portar un control complet de la producció, estoc i venda.

Gestión Confección Fundas

Per a realitzar aquesta gestió s’han tingut en compte les següents etapes:

 • Entrada de teles, en rotllos de diversos metres lineals.
 • Procés de confecció de les fundes, a partir de les teles anteriors.
 • Venda de les fundes a la botiga física o virtual (a través de la web).
 • Control d’Estoc de teles i de fundes realitzades.
 • Estadístiques de resum.
 • Taula d’equivalències, per a calcular els metres lineals, segons mesures.
 • Full d’impressió, resum mensual de comandes.
 • Esquemes per metro lineal.
 • Càlcul per fundes a mida.

Per a cada etapa, creem un full, dins del mateix llibre Excel, realitzant fórmules que interactuen entre aquests fulls. A continuació expliquem amb més detall, cada full.

Entrada de teles:

La matèria primera són rotllos de teles que es compren amb una extensió de diversos metres lineals i es lliuren a un confeccionista. Les dades que es requereixen conèixer, són: Color o estampat de la tela, Metres lineals demanats, Data de la comanda, Data de recepció, Metres lineals rebuts i Confeccionista al qual se li lliura el rotllo de tela. Aquest full només registra l’entrada de material.

Gestión Confección Fundas - Entrada de Telas

Confecció fundes:

Aquest full registra les comandes de fundes encarregades als confeccionistes, i la recepció d’aquestes comandes.

A la part que registra la comanda que es realitza al confeccionista, prenem nota de les fundes a confeccionar, quin confeccionista les realitzarà, els metres lineals que consumirà per a realitzar les fundes i el cost de la comanda.

A la part de recepció de fundes, es registra a quina data es reben les fundes, a quin magatzem es dipositen i quin serà el seu preu de venda. A més com les línies de recepció de les fundes, coincideixen amb les de les seves comandes, afegim una cel·la al final de la taula, per a marcar el tancament d’aquesta comanda.

En principi, està prevista l’entrada de comandes per a mesures estandaritzades, però és possible introduir mesures especials. En aquest cas, cal afegir també els metres lineals que equivalen a aquesta mesura especial.

Gestión Confección Fundas - Confección Fundas

Venda de Fundes:

En aquest full es detallen les vendes realitzades a la botiga. Cada comanda, consta del codi de cada funda, el seu color o estampat, la seva mesura, la quantitat, el preu i la data de venda. També és possible introduir vendes per a mesures especials.

La venda que es realitza a la web, es tracta mitjançant una importació de dades i s’integra en el control d’estocs.

Gestión Confección Fundas - Venta Fundas

Control dels estocs:

L’empresa disposa d’una web, a través de la qual realitza una part de la venda de les fundes i per tant, en ella també porta un control d’estocs. Aquestes dades s’extreuen i s’introdueixen a un full a part, dins d’aquest llibre, per a coordinar els estocs totals i verificar quantitats.

El control d’estocs, implica saber la quantitat de material que tenen els confeccionistes. També els articles i unitats dipositats en els magatzems, i a la botiga física, contrastant amb l’estoc introduït en la web.

El control d’estocs, també mostra alertes, sobre la situació de cada article, amb semàfors de tres colors. Es controla una quantitat intermèdia i el mínim, per a llançar alertes, amb colors verd, groc i vermell.

Gestión Confección Fundas - Stock Confección

Estadístiques i resum de gestió:

En aquest full, es presenten diversos quadres, que calculen de manera mensual, anual o entre dates:

 • Comandes en metres lineals per confeccionista, amb alertes, per a saber si se’ls acaben els rotllos de tela.
 • Estoc de fundes entre dates.
 • Vendes de fundes entre dates.

Gestión Confección Fundas - Estadísticas Resumen

Full Auxiliar:

Dades necessàries per a establir:

 • Taules de conversió de les mesures de les fundes, en els seus corresponents metres lineals.
 • Quantitat intermèdia per a activar l’alerta d’estoc, amb semàfor groc.
 • Quantitat mínima per a activar l’alerta d’estoc amb semàfor vermell.
 • Quantitat mínima per a activar l’alerta d’estoc per als metres lineals de les teles.
 • Preus de cost segons mesures.
 • Preus de venda segons mesures.
 • Valors per als camps desplegables del programa.

Gestión Confección Fundas - Datos Auxiliares

Impressió de les comandes generades cada mes:

Per a aquest full es va crear una taula dinàmica que recull totes les comandes i les agrupa per mesos, sumant les unitats segons procedència (magatzems, botiga) i mostrant la quantitat total de fundes venudes.

Gestión Confección Fundas - Impresión Pedidos

Esquemes per metro lineal:

Aquest full conté les especificacions per a les mesures de cada funda, amb tot el detall desglossat, per a la seva confecció, incloent els minvaments obtinguts i l’ús que es dóna a aquests minvaments. Inclou un esquema gràfic per al patró, marcat i tall de la tela, a cada mesura.

Gestión Confección Fundas - Esquemas Metro Lineal

Càlcul del Metre lineal, per a mesures especials:

És una plantilla de càlcul per a qualsevol mesura de funda, amb un esquema genèric, per establir el patró, marcat i tall de la tela.

Gestión Confección Fundas - Medidas Especiales

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Es pot traduir i adaptar. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies.