Gestió del Diari de Caixa

Gestió del diari de caixa o gestió diària dels imports de caixa, per a un comerç. Realitzat amb un llibre d’Excel, es compon de quinze fulls relacionats entre si, amb:

  • Full pel Calendari anual.
  • Dotze fulls, un per a cada mes de l’any.
  • Full de consolidació, amb els totals de cada mes, per a calcular l’anual.
  • Full auxiliar de conceptes, per als camps combinats o desplegables.

A continuació expliquem algunes característiques:

Calendari anual:

En aquest full es crea el calendari anual. L’usuari només ha d’introduir l’any en què registrarà el diari. Les fórmules introduïdes, calculen totes les dates, per a saber en quin dia de la setmana cauen. També per a saber el número de la setmana.

Diario Caja Calendario

Fulls mensuals:

Cada mes de l’any, s’estableix en un full diferent. En cadascun d’ells, trobem tantes taules, com dies té cada mes. Les dates corresponents, vénen calculades en el full inicial de Calendari Anual. Cada taula té tantes línies, com a moviments de caixa s’esperen. Els moviments de caixa s’estableixen per conceptes o categories. Afegim un camp per a posar una descripció i després, un camp per a afegir l’import en el Deure o en l’Haver, i calculem el Saldo. Finalment afegim l’Acumulat. Al final de cada taula, trobem el Total diari i el Total Acumulat. El total mensual, el trobarem al full de Consolidació Anual.

Diario Caja Hoja Mensual

Full Consolidació Anual:

És un full de resum mensual, amb els imports desglossats en el Deure, l’Haver-hi, el Saldo i a l’Acumulat. Al final d’aquesta taula, trobem el Total Anual.

Diario Caja Anual

Full Auxiliar:

Conté la llista de Conceptes o Categories, usats en cada anotació o moviment de caixa. La llista de conceptes es pot editar (incrementar o canviar).

Diario Caja Conceptos

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Es pot traduir i adaptar. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies.